Zakelijk advies

Zo werkt ingebrekestelling en verzuim: verspeel geen rechten!

Geschreven door Juridisch Advies

Ons contractenrecht is gebaseerd op het beginsel dat gesloten overeenkomsten moeten worden nagekomen. In de praktijk is dat vaak anders. Als de ene partij zijn verplichtingen niet nakomt, geeft dat de andere partij een aantal rechten. Dan moet wel sprake zijn van verzuim, soms is een ingebrekestelling nodig. Hoe zit dat precies?

Recente uitspraak over verzuim

Aan de hand van een recente uitspraak zal ik de belangrijkste eisen bespreken. Het ging hier om een overeenkomst van aanneming. De opdrachtgever was werkzaam in de gehandicaptenzorg en wilde zorg aan huis verlenen. De aannemer zou daarvoor een aantal aanpassingen aan de woning doen. Partijen maakten de afspraak dat de aannemer de werkzaamheden binnen 30 werkbare werkdagen na de start zou afronden. Na ruim 2 maanden was het werk nog niet af. De opdrachtgever stopte de samenwerking. Zij vond dat de aannemer in verzuim was. De aannemer vorderde een vergoeding van de misgelopen winst omdat hij (nog) niet in verzuim was.

Is de afgesproken termijn een zogenaamde fatale termijn?

De belangrijkste vraag die het hof Arnhem-Leeuwarden moest beantwoorden, was de vraag of de termijn van 30 werkbare werkdagen een ‘fatale’ termijn was. Als dat zo is en deze termijn wordt overschreden, is de aannemer direct in verzuim. Dat verzuim geeft de opdrachtgever allerlei rechten, bijvoorbeeld het recht om de overeenkomst te ontbinden en recht op schadevergoeding. Het gerechtshof vond de overeengekomen termijn van 30 werkbare werkdagen een fatale termijn. De aannemer had dus geen recht op misgelopen winst, omdat hij in verzuim was door de termijn te overschrijden.

Wat als er geen sprake is van een fatale termijn?

Als een afgesproken termijn geen fatale termijn is en deze wordt overschreden, is eerst een ingebrekestelling nodig. Dit is een schriftelijke mededeling waarin de andere partij een redelijke termijn moet worden gegeven om bepaalde verplichtingen alsnog juist, op tijd en volledig na te komen. Als dat vervolgens niet gebeurt, is er alsnog sprake van verzuim.

Gevolgen van ontbreken ingebrekestelling

Als een ingebrekestelling nodig is, maar door een partij niet wordt verstuurd, heeft die partij geen recht om de overeenkomst te ontbinden en ook geen recht op schadevergoeding. Dit kan achteraf niet worden gerepareerd. De partij die zonder verzuim van de andere partij een overeenkomst onterecht ontbindt, is zelf schadeplichtig.

Praktische tips

Besteed bij het opstellen van een overeenkomst aandacht aan de termijnen. Formuleer ze als fatale termijnen en noem ze ook zo, om misverstanden te voorkomen. Als de andere partij zijn verplichtingen niet nakomt, bekijk dan goed of een ingebrekestelling nodig is. Verstuur die bij twijfel wel, omdat anders rechten op ontbinding of schadevergoeding verspeeld kunnen worden. Dat kan grote feitelijke en financiële gevolgen hebben. Neem contact op met een deskundige advocaat als u een ingebrekestelling uit wilt brengen of als u wilt weten welke vervolgstappen u kunt nemen.