Werkomgeving

Vakantie en de cao-arbeidsovereenkomst

Geschreven door Juridisch Advies
 • in de cao of in de arbeidsovereenkomst kan het aantal vakantiedagen meer zijn dan het wettelijk minimum (dat zijn de bovenwettelijke vakantiedagen)
 • in de cao of arbeidsovereenkomst kan een bepaald vakantietijdvlak opgenomen zijn (zoals de bouwvakantie)
 • in de cao of arbeidsovereenkomst kan geregeld zijn dat er een jaarlijkse bedrijfsvakantie is. Als er geen collectieve vakantie is, dan stelt de werkgever het vakantietijdstip vast

Bij het vaststellen van het vakantietijdstip moet de werkgever rekening houden met de wensen van de werknemer, tenzij hij een goede reden heeft om daarvan af te wijken. Daarnaast moet de werkgever het vakantietijdstip van te voren vaststellen zodat de werknemer zich daar op kan voorbereiden. In de praktijk wordt vaak aan de werknemer overgelaten, na overleg met collega’s, wanneer hij (losse) vakantiedagen opneemt.

Tip

Vakantiedagen die aan het einde van het dienstverband niet zijn opgenomen worden door de werkgever uitbetaald. Let op dat de werkgever over de vakantiedagen ook 8% vakantietoeslag moet berekenen. Voor uitbetaling tijdens het dienstverband geldt dat de werkgever alleen de bovenwettelijke vakantiedagen mag uitbetalen en niet het wettelijk minimum.

Vakantietoeslag

De werkgever is bij wet verplicht vakantiegeld uit te keren. Dit is geregeld in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag.

Volgens deze wet bedraagt het vakantiegeld 8% van het bruto jaarloon.

Tip

In de arbeidsovereenkomst kan afgeweken worden van deze regel. Daarin kan worden vastgelegd dat het maandelijkse loon inclusief vakantietoeslag is.

Proeftijd

Meestal wordt in het arbeidscontract een proeftijd opgenomen zodat de werknemer en werkgever aan elkaar kunnen wennen, kijken of de ze bij elkaar passen en of de werknemer geschikt is. In de proeftijd kunnen de werkgever en werknemer het contract zonder reden meteen beëindigen.

Voor een proeftijd geldt:

 • dat hij schriftelijk overeen gekomen moet worden
 • dat hij maximaal twee maanden kan duren
 • bij een contract van minder dan twee jaar: maximaal 1 maand
 • de proeftijd moet voor werkgever en werknemer gelijk zijn

Let op: Als er een geldende CAO is kan die een uitzondering maken op bovenstaande regels.

De proeftijd wordt berekend vanaf het begin van het dienstverband. Het oprekken van de proeftijd met enkele dagen is niet toegestaan, ook niet als de werknemer ziek is.

Als de proeftijd niet voldoet aan de bovenstaande eisen dan is hij nietig, wat betekent dat er vanuit moet worden gegaan dat er nooit een proeftijd is overeengekomen.

Bij een tweede arbeidscontract tussen dezelfde werknemer en werkgever mag er in de tweede arbeidsovereenkomst geen proeftijd worden bedongen tenzij de werknemer een geheel andere functie gaat vervullen.

Tip

U kunt onder uw nieuwe baan uit als er in de arbeidsovereenkomst een proeftijd is opgenomen. In dat geval kunt u de arbeidsovereenkomst beëindigen nog voor de aanvang van het dienstverband. Staat er in het contract geen proeftijd dan gelden de ontslagregels.

Het contract voor bepaalde tijd

Bij een tijdelijk contract (arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd) spreken werknemer en werkgever wanneer het contract start en wanneer het eindigt.

Dat kan op de volgende manieren:

 • De overeenkomst eindigt op een bepaalde datum
 • De overeenkomst geldt voor een bepaalde tijd (half jaar of één jaar)
 • De overeenkomst heeft betrekking op de duur van een bepaald project
 • De overeenkomst is aangegaan voor de tijd dat een andere werknemer moet worden vervangen

Een tijdelijk contract eindigt zonder dat de werkgever deze hoeft op te zeggen.

Tip: als uw werkgever u een aantal keer een contract voor bepaalde tijd heeft aangeboden, kan het contract op gegeven moment voor onbepaalde tijd gelden.

Hulp nodig van een advocaat?